റിസർവ് ബാങ്ക് നയ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്,

Johnys - Malayalam

അടിസ്ഥാന വായ്പാ പലിശ നിരക്കുക കുറച്ച് സാമ്പത്തിക വളച്ചയ്ക്കു സാഹചര്യമൊരുക്കണമെന്ന നിലപാട് സക്കാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ, റിസവ് ബാങ്കിന്റെ ധന നയ സമിതി ഇന്നു നയം പ്രഖ്യാപിക്കും. ബി ഐ ഗവജിത് പട്ടേലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സമിതിയുടെ യോഗം ഇന്നലെ തുടങ്ങി . പലിശനിരക്കുക കുറയ്ക്കാഇടയില്ലെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഭൂരിപക്ഷം നിരീക്ഷകക്കും